Košík je prázdný

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky, Reklamační řád

Detailní informace o velkoobchodním odběru jsou k dispozici až po přihlášení pod velkoobchodním účtem, kupující je povinen se jimi řídit.

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě velkoobchod.catmotion.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu velkoobchod.catmotion.cz je společnost VISO TRADE s.r.o., se sídlem Pravdova 837, Jindřichův Hradec, 37701, IČO: 26108321, (zápis v obchodním rejstříku). Další informace naleznete na stránce Kontakt. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní stranou nesmí být koncový spotřebitel, vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a podmínkami, které jsou k dispozici po přihlášení do velkoobchodního účtu, se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Vymezení pojmů  

Prodávající/dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Reklamace – je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu velkoobchod.catmotion.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Zboží je obvykle expedováno do druhého pracovního dne od přijetí objednávky. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, budeme vás o této skutečnosti informovat elektronickou poštou.

Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty a vybraných dopravních společností, příp. osobním odběrem v místě showroomu velkoobchodu (viz. Kontakt). Všechny dopravní společnosti umožňují platbu při převzetí zásilky. Česká pošta i společnost PPL nám garantuje doručení následující pracovní den po podání zásilky. Ve výjimečných případech se může zásilka zpozdit.

Našim zákazníkům nabízíme tři nejrozšířenější způsoby úhrady zboží: zboží může být zasláno na fakturu se splatností (neumožňujeme pro první odběr, prodávající není povinen tento způsob úhrady poskytnout) nebo na dobírku (je zaplaceno při převzetí na poště nebo společnosti PPL). Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné, provozovatel obchodu je plátcem DPH. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.

Upozornění: rozměry, produktové fotografie a barevná vyobrazení na stránkách velkoobchod.catmotion.cz jsou pouze orientační, tudíž jsou možné jejich drobné odchylky.

Právo na odstoupení od smlouvy

Ve velkoobchodním odběru obecně neumožňujeme vrácení zboží formou odstoupení od smlouvy bez udání důvodů. Pokud si vytvoříte odpovídající skladové zásoby a zboží neprodáte a rozhodnete se prodej našeho zboží ukončit, snažíme se vyjít vstříc a zboží zpravidla odkoupíme zpět (pokud bude nepoužité a nepoškozené, tento nárok není jakkoliv vymahatelný ze strany objednatele). Zpětný odkup není možný u zboží zakoupeného v hlavní sezóně (listopad, prosinec, leden).

 

Reklamační řád

Záruční doba

Záruční doba je uvedena u každého výrobku po přihlášení do eshopu velkoobchod.catmotion.cz. Na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení se nevztahuje záruka. Není-li záruční doba v informacích o zboží uvedena, je její délka 24 měsíců.
Životnost výrobku vymezuje dobu, po kterou je garantována bezchybnost výrobku a jeho funkčnost. Po uvedené době životnosti může dojít k takovému opotřebení výrobku, které znemožní jeho další používání. Není to ale důvod k reklamaci zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, které prokazatelně vznikly před ukončením udané životnosti výrobku, která je při běžném užívaní zaručena.

Detailní informace o poskytování záruk na prodané zboží (zejména u tanečních podložek) získáte po přihlášení do svého velkoobchodního účtu na velkoobchod.catmotion.cz.
 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 14 dnů ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je kupujícímu doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je kupujícímu doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Kupující tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci.

Uplatnění reklamace

Za všech okolností se snažíme vyjít kupujícímu vstříc. V případě, že kupující objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Taneční podložky a podložka TvFit - Před samotnou reklamací je kupující povinen zboží prověřit dle návodů a doporučení na adrese http://www.ddr.cz/reklamace/. Pokud se dle těchto postupů potvrdí, že je zapotřebí zboží reklamovat, vyplní kupující na adrese http://www.ddr.cz/reklamace/ příslušný reklamační formulář. Nejpozději do 7 dnů bude kupující vyrozuměn o započetí reklamačního procesu a poučen o dalším postupu (např. odeslání na naši adresu apod). Upozorňujeme, že u neoprávněných reklamací jsme oprávněni účtovat kupujícímu veškeré s neoprávněnou reklamací spojené náklady.

Ostatní zboží - před odesláním zboží k reklamaci je kupující povinen odeslat e-mail na e-mailovou adresu info@catmotion.cz, kde stručně popíše vady či problémy s reklamovaným výrobkem. Nejpozději do tří dnů obdrží kupující vyjádření k reklamaci s adresou, kam reklamované zboží zaslat k reklamaci.

 

Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku, v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.